Om Actualize

Vi på Actualize utbildar och konsultar i avancerad mänsklig interaktion.

Tjänster med rötter i beteendevetenskap

Våra tjänster vilar på en vetenskaplig grund och är förfinade utifrån våra skarpa erfarenheter från internationell krishantering och näringslivet. Hela vårt koncept bygger på människan framför oss, där vi hela tiden utgår från beteendevetenskapen.

Eftersom våra kurser är relativt avancerade har vi tillsammans med Vision Board Consulting dessutom producerat ett flertal filmer inom ramen för ledarskap och utvecklande medarbetarskap.

Lärare står böjd över axeln på kursdeltagare vid en företagskurs och pekar i kurslitteraturen.

Erik Ackerfeldt, utbildningschef på Actualize.

Erik Ackerfeldt

  • Utbildning inom rättspsykologi, språk och lingvistik.
  • Mycket stor erfarenhet av samtal, intervjuer, samverkan, förhandlingar och utfrågningar.
  • Stor erfarenhet av förändringsarbete på individ och organisationsnivå.
  • Stor erfarenhet av tillämpad ledarskap.
  • Mycket stor erfarenhet av konsultverksamhet inom kompetensutveckling.
Philip Bacchus, VD på Actualize.

Philip Bacchus

  • Fil.mag med inriktning ledarskap, management och strategi.
  • Gedigen erfarenhet av organisationsbyggande, strategisk förändringsledning, mångfaldsarbete och strategisk planering.
  • Lång erfarenhet från chefspositioner inom både nationell och internationell krishantering.

FAQ

Våra klienters utmaningar

Intervjuer

Vi håller på med en större upphandling och genomför ett flertal viktiga intervjuer. Vilka möjligheter finns det att verifiera de utsagor som ges?

Det finns ingen universalregel för hur man ser om någon ger en tveksam utsaga. I Actual Response ger vi våra kunder verktygen att analysera en individs tonläge, kroppsspråk och budskap. Detta gör att våra kunder själva kan identifiera svagheter och oegentligheter, utan att förstöra arbetsrelationerna.

Förändringar för chefer

En stor omorganisation inom företaget är planerad att genomföras. Hur kan vi göra för att få personalen att enklare förstå kommande förändring?

Vår förändringsledningsmodell riktar sig till chefer och mellanchefer, där de ges färdigheter i att: analysera kommande förändring ur ett beteendevetenskapligt perspektiv, identifiera förändringsmotstånd och därefter överbrygga motstånden.

Private Equity

Vi är ett riskkapitalbolag och saknar såväl utbildningsplaner som kurser vilka riktar sig mot våra arbetsprocesser. Vad kan ni tillföra oss?

Vi erbjuder våra kunder en färdig utbildningsplan som är riktad mot branschens huvudprocesser, där vi utbildar i färdigheter avseende: bygga förtroende – verifiera antaganden – minska förändringsmotstånd.

Bygga tillit hos kunder

Vi har ett behov av att kunna lyfta våra yngre medarbetare i organisationen, främst avseende hur man knyter nya kunder/klienter till företaget. Detta är en process som sträcker sig över flera år. Hur kan vi göra för att underlätta för våra yngre kollegor?

Utbildningen Actual Relations är framtagen för att främst ge våra kunder färdigheter i att bygga förtroende på kort sikt och fungerande relationer på lång sikt. Vissa av våra klienter använder sig av en utbildningsplan där dessa färdigheter övas och repeteras under flera år.

Skriftliga utsagor

Vår firma jobbar med bl.a. tvistemål, där utsagor utgör en stor del materialet. Kan ni med er intentionsanalys hjälpa oss identifiera brister i de skrivna utsagorna?

Vi gör avvikelseanalyser åt våra klienter på antingen konsultbasis, eller genom vår utbildning. Kurserna i Actual Intent ger våra klienter ett tiotal specifika analysverktyg, där avvikelser identifieras och även avslöjar olika intentionsaspekter av innehållet. Genom detta erhålls en förståelse för sanningshalten i olika textstycken. Detta ger våra klienter fördjupade insikter för eget beslutsfattande eller fortsatt utredning.

Branschorganisationer

Vi arbetar på en branschorganisation och behöver en utbildning som riktar sig för just vårt arbete. Vad erbjuder ni där?

Här har vi byggt upp en utbildningsplan som syftar till att öka förmågan för både motpartsförståelse och påverkan/förändring. Genom att varva dessa två ämnen skapas förutsättningarna för våra kunder att verkligen förstå hur deras motparter ställer sig i olika frågor, och vilka verktyg som finns tillgängliga för att få igenom sina egna agendor.

Förändringar för medarbetare

Vår kommande förändring är så pass omfattande att vi även vill utbilda våra medarbetare. Vad kan ni erbjuda oss?

Tillsammans med Vision Board Consulting har vi tagit fram ett flertal utbildningsfilmer som är direkt kopplade till utvecklande medarbetarskap i samband med förändring. Genom att använda filmerna med tillhörande reflektionsfrågor och utmaningar, ökar förändringsbenägenheten hos er personal.

Introduktion

Vi behöver öka förståelsen för hur de beteendevetenskapliga verktygen fungerar och hur de kan hjälpa oss i vår vardag. Har ni något som passar för en halvdag och i större forum?

Med "Executive Seminar" introducerar vi hela utbudet och går igenom de olika inriktningarna och deras tillämpbarhet. Genom att förevisa de olika teorierna med exempel från verkligheten ökar förståelsen för vad olika verktyg faktiskt ger.

Kollegor sitter vid konferensbord och går igenom anteckningar på papper och digitalt.