Actual Response

Riskminimering

En man sitter på anställningsintervju och svarar gestikulerande på de två intervjuarnas frågor.

Uttagningar, utredningar, undersökningar m.m. baseras ofta på vad en annan människa säger. Intervjuer är sällan bara svåra moment, de är även avgörande eftersom svaren väger tungt.

  • Hur kan vi vara säkra på att personen mitt emot faktiskt talar sanning?
  • Kan vi något sätt få reda på mer information än vad som bara sägs?
  • Hur kan vi på ett smidigt sätt ställa känsliga frågor utan att vår motpart tar illa vid sig?

 

Actual Response innehåller avancerade frågetekniker och beteendevetenskapliga analysverktyg, vilka tillsammans är ett kraftfullt instrument vid fastställandet av tillförlitligheten hos en intervjuad.

Utbildningen är uppbyggd i att skapa en ändamålsenlig struktur för samtal, genomföra samtal, samt inhämta känslig information utan att förstöra motpartens förtroende.

Utbildningssteg

Steg 1

Detta steg ger förståelse för samtalsstrukturen med fokus på till att skapa ramverket och ange förutsättningarna för att kunna erhålla tillförlitliga intervjuresultat. Utfrågnings- och samtalsmetoderna beskrivs översiktligt.

Steg 2

Detta steg fokuserar på att genomföra intervjuer inom en given struktur. Utfrågnings- och samtalsmetoderna förklaras i detalj, avseende när och hur de skall användas. Detta innefattar hur man går in i samtalet, ställer frågor, tolkar alla signaler, samt utvärderar intervjuresultatet.

Steg 3

Detta steg fokuserar på att genomföra känsliga intervjuer och ger smidighet i genomförandet. Detta innefattar hur man använder en kombination av dold inhämtning och avancerad beteendeanalys för att bibehålla både tillförlitligheten i svaren och förtroendet hos motparten.