Actualize AB integritetspolicy

Actualize AB är ett utbildnings- och konsultföretag som erbjuder utbildningar, konsultuppdrag och föreläsningar. För att kunna bedriva vår verksamhet måste vi samla och behandla personuppgifter. Syftet med denna policy är att förklara vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa, samt vilka rättigheter du har som registrerad deltagare i vår verksamhet.

1.1 Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?

Actualize AB (556850-0564) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

1.2 Laglig grund

Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt ändamål och ska vila på laglig grund.

I de fall du anmäler dig till en kurs/utbildning/arrangemang hos oss ingår du ett avtal, vilket gör att vi även kan behandla dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden avtal.

Kursadministration
Actualize AB behandlar personuppgifter för att administrera kursverksamhet och kommunicera med registrerade deltagare. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Actualize AB. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i anordnad verksamhet.

1.3 Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du registrerar dig för deltagande i vår verksamhet, exempelvis till en kurs, ett seminarium, eller en utbildning. Registrering kan bland annat ske via föranmälan i våra webbformulär, via telefon eller i samband med en verksamhet som du närvarar vid.

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker actualize.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

1.4 Vad använder vi uppgifterna till?

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt kursdeltagande och ge dig god service.

1.5 Lagringstid

Som huvudregel sparas personuppgifter för de ändamål som angetts ovan under det verksamhetsår en registrerad deltar i Actualize AB verksamhet och i upp till 24 månader därefter.
Actualize AB raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns någon rättslig grund att behandla.

1.6 Vem behandlar uppgifterna?

Actualize AB lämnar inte ut dina uppgifter eller säljer dem till tredje part.

Vi kan dock bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet – t.ex. till polisen eller annan myndighet.

1.7 Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta uppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids för utomstående eller går förlorade. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus.

1.8 Dina rättigheter

Rättelse och radering
Actualize AB har ansvar att se till att data vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av avtalet.

Sådan begäran skickas till Actualize AB.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige. Om du anser att Actualize AB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, se kontaktuppgifter nedan.

Klagomål
Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen
Telefon 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm